Surya Ashtakam

Surya Ashtakam Lyrics, Importance, And Benefits

Surya Ashtakam Lyrics in English Surya Ashtakam: 1) Adi deva Namasthubhyam, Praseeda mama Bhaskara, Divakara namasthubhyam, Prabha kara Namosthu they. 2) Saptha aswa radha roodam, Prachandam, Kasypathmajam, Swetha padma dharma devam, Tham Suryam pranamamyaham 3) Lohitham Radhamaroodam, Sarvaloka pithamaham, Maha papa haram devam, Tham Suryam pranamamyaham 4) Trigunyam cha maha sooram, Brahma Vishnu Maheswaram, Maha …

Surya Ashtakam Lyrics, Importance, And Benefits Read More »